آموزشگاه زبان های خارجی مهاجران

سطح نوجوانان: Teenager

این سطح شامل 6 سری کتاب English in mind از Starter  تا Advance می باشد.برای ورود به سطح بالاتر کسب حداقل  70 از 100 الزامی می باشد.