5 راه برای مکالمه انگلیسی بهتر

5 راه برای مکالمه انگلیسی بهتر

5 راه برای مکالمه انگلیسی بهتر

۳ اسفند ۹۹ ادامه
نحوه پاسخ ایمیل استاد به زبان انگلیسی

نحوه پاسخ ایمیل استاد به زبان انگلیسی

نحوه نامه نگاری و ایمیل نگاری به صورت اص...

۳ اسفند ۹۹ ادامه
 بهترین روش های یادگیری لغات زبان انگلیسی

بهترین روش های یادگیری لغات زبان انگلیس...

بهترین روش های یادگیری لغات زبان انگلیس...

۳۰ بهمن ۹۹ ادامه
روش اصولی نوشتن بخش تجارب کاری در رزومه های انگلیسی

روش اصولی نوشتن بخش تجارب کاری در رزومه ...

استخدام کنندگان و مدیران منابع انسانی ت...

۲۳ بهمن ۹۹ ادامه
آموزش نحوه نوشتن رزومه انگلیسی برای کار و تحصیل

آموزش نحوه نوشتن رزومه انگلیسی برای کار ...

آموزش نحوه نوشتن رزومه انگلیسی برای کار ...

۲۳ بهمن ۹۹ ادامه
تفاوت رزومه، انگیزه نامه و توصیه نامه

تفاوت رزومه، انگیزه نامه و توصیه نامه

تفاوت رزومه، انگیزه نامه و توصیه نامه

۱۹ بهمن ۹۹ ادامه
صفحه 1 از 46